Opublikowano: 2015-06-10

Oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 

Zwrócili się do nas przedstawiciele XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego z trzema apelami, które zostały podjęte na wyżej wymienionym zjeździe.

Wśród najważniejszych postulatów pierwszego apelu wymienia się podjęcie działań w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym bezpiecznych warunków pracy i wynagrodzenia odpowiedniego do zakresu udzielanych świadczeń, zakresu zadań i posiadanych kwalifikacji; eliminacji sytuacji świadczenia pracy przez pielęgniarki i położne w ramach jednoosobowych dyżurów i łączenia dyżurów pomiędzy dwoma lub więcej oddziałami w trakcie jednego dnia roboczego. Ważną sprawą jest zapewnienie dwóch pielęgniarek/położnych w zespole operacyjnym (pielęgniarki operacyjnej i pielęgniarki asystującej), zgodnie ze standardami w pielęgniarstwie operacyjnym. Delegaci zjazdu apelują także o przestrzeganie zaleceń konsultantów w zakresie warunków pracy i opracowania charakterystyki stanowisk w podmiotach leczniczych, zapewnienia obsad pielęgniarek i położnych nie na poziomie minimalnym, a na poziomie pozwalającym bezpiecznie realizować świadczenia zdrowotne. Postulaty dotyczą także podjęcia działań mających na celu podniesienie wynagrodzeń polskich pielęgniarek i położnych, wyrównanie ich z poziomem wynagrodzenia w krajach zachodnich, do których najczęściej polskie pielęgniarki i położne wyjeżdżają.

Drugi apel dotyczy wykreślenia z ustawy o działalności leczniczej ust. 1 w art. 50 z uwagi na jego nieobowiązywanie w przypadku wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Delegaci apelują o zmianę przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w takim kierunku, aby rozporządzenia wykonawcze do ustawy zapewniały: bezpieczeństwo pacjentowi; pełną dostępność do świadczeń dla pacjentów kierowanych do leczenia szpitalnego; jednakowe kryteria kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ z podmiotami leczniczymi, bez względu na formę prawną tych podmiotów. Chodzi głównie o to, aby przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego określały liczbę równoważników etatów pielęgniarek i położnych dla poszczególnych profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, które wskazane są w załączniku określającym warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych. Zdaniem delegatów tylko taka zmiana będzie gwarantem bezpieczeństwa pacjentów, bezpiecznego środowiska pracy pielęgniarek i położnych oraz bezpiecznego zarządzania zasobami medycznymi. Zmiana przepisów będzie służyła także zniesieniu nierówności co do liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionychw publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych korzystających ze środków publicznych.

Trzeci apel dotyczy ograniczenia zakresu uprawnień i wyłączenia asystentki kobiety w czasie ciąży i porodu

Delegaci apelują o weryfikację i ograniczenie zadań zawodowych przewidzianych dla asystentki kobiety w czasie ciąży i porodu, wpisanej do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Wprowadzenie nowego zawodu do dotychczasowego modelu opieki nad kobietą ciężarną i rodzącą nie ma uzasadnienia i jest niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Zadania zawodowe przypisane asystentce wchodzą w zakres świadczeń zdrowotnych, do realizacji których w ramach obecnych przepisów uprawniona jest położna (tj. osoba, która ukończyła kształcenie w szkole położnych, trwające minimum trzy lata, co najmniej 4 tysiące 600 godzin kształcenia zawodowego, z czego kształcenie kliniczne stanowiło 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 1/2 wymiaru kształcenia). Czas kształcenia ?Douli? nie jest określony w przepisach, kilkugodzinne kursy nie mogą nadawać tak szerokich uprawnień.

Zwracamy się do Pana Ministra z zapytaniem, czy w ministerstwie prowadzone są prace dotyczące zmian w przepisach, uwzględniające postulaty XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Jeżeli nie, to wnosimy o ich rozpoczęcie.

Z poważaniem

Waldemar Kraska

Robert Mamątow


powrót