Opublikowano: 2013-09-04

Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Mamątowa na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r., w sprawie sytuacji pracowników PKS w Ostrołęce

Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Mamątowa na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań związanych z sytuacją pracowników PKS w Ostrołęce SA.  24 czerwca 2010 r. w siedzibie MSP została podpisana umowa prywatyzacyjna na sześć mazowieckich PKS. Zgodnie z nią Mobilis Sp. z o.o. stał się właścicielem (85% udziałów) PKS w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Od początku trwania procesu prywatyzacji priorytetem inwestora było zabezpieczenie socjalne blisko dwóch tysięcy pracowników spółek PKS. W tym celu podpisano pakiet socjalny, w którym zawarto pięcioletnie gwarancje zatrudnienia. Firma Mobilis podjęła również obowiązek informowania załogi o wszelkich działaniach, które z punktu widzenia zatrudnionych i spółki będą decyzjami o znaczeniu strategicznym.

Związki zawodowe działające w PKS Ostrołęka SA pismem z dnia 22 lipca 2013 r. (fotokopia w załączeniu) proszą o interwencję w sprawie niewywiązywania się z podpisanych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy ministrem Skarbu Państwa Mikołajem Budzanowskim a Mobilis Sp. z o.o. Jak wynika z pisma, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, w wyniku której skierowała doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce o popełnieniu przestępstwa z tytułu łamania praw pracowniczych. Prokuratura rejonowa umorzyła śledztwo, a PIP i związki zawodowe odwołały się od decyzji.

Od tej chwili stosuje się bezprawne ataki na członków związków zawodowych. Przykładem jest wice-przewodniczący NSZZ ?Solidarność? Stanisław M., który nie otrzymał dodatku stażowego w wysokości 1 tysiąca zł za miesiąc czerwiec, ponieważ w dniu 16 czerwca 2013 r. stawił się w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy przeciwko oskarżonemu prezesowi zarządu Ryszardowi Andrzejowi J.

Według przewodniczących związków zawodowych działających w PKS w Ostrołęce pracodawca uniemożliwia również korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zaoszczędzone środki są wydatkowane na zakup paliwa do autobusów. Pismo przekazywane w załączeniu zawiera kilkanaście innych przykładów nieprzestrzegania przez pracodawcę kodeksu pracy oraz innych umów obowiązujących Mobilis Sp. z o.o.Z wyrazami szacunku
Robert Mamątow

powrót