Opublikowano: 2014-04-28

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad 53. posiedzenia Senatu - Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego [...]

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wprowadza uregulowanie dotyczące wypłaty wstrzymanych świadczeń w sytuacji niemożności ich doręczenia z przyczyn, które nie leżą po stronie organu emerytalnego. Mechanizm ten jest analogiczny do mechanizmu w powszechnym systemie emerytalnym, z zastosowaniem przepisów art. 133, art. 134 i art. 135 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W powszechnym systemie wznowienie wypłaty świadczenia zawieszonego z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego obejmuje nie tylko okres od miesiąca, za który zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, jednak okres nie dłuższy niż trzy lata poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty. Emerytowani funkcjonariusze i żołnierze w takiej sytuacji nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku.

Chciałbym podkreślić, iż ustawa nowelizująca obejmuje swym zakresem krąg nie tylko emerytów tak zwanych służb mundurowych, których dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, chodzi o art. 2, lecz także emerytowanych żołnierzy zawodowych, których uprawnienia reguluje ustawa zmieniana w art. 1, zawierająca przepisy analogiczne do uznanych za niekonstytucyjne, choć niekwestionowane w orzeczeniu Trybunału. Trybunał Konstytucyjny uznał, że odmienność sytuacji emerytów służb mundurowych w razie wstrzymania wypłaty emerytury od sytuacji emerytów w systemie powszechnym nie ma oparcia w wartościach konstytucyjnych i prowadzi do rezultatów budzących zasadnicze zastrzeżenia z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego i zakazu naruszenia jego istoty oraz zasady sprawiedliwości społecznej.

Popieram opinię zespołu legislacyjnego, zgodnie z którą pozostawienie nieznowelizowanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych oraz ich rodzin oznaczałoby nierówność pomiędzy podmiotami podobnymi, byłoby ponadto wadliwe z punktu widzenia spójności systemu prawa.Cieszy mnie fakt, że Sejm jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem projektu tej ustawy. Posłowie wzięli pod uwagę wcześniejszą opinię Senatu, która zawierała jeden zasadniczy argument, to, że funkcjonariusze do tej pory byli gorzej traktowani, ponieważ świadczenia emerytalne zostały im zawieszone z powodów technicznych. Dlatego należy wprost zastosować regulację z powszechnego systemu emerytalnego.

Dziękuję.

powrót