Opublikowano: 2017-06-23

Znikną pomniki i symbole totalitaryzmu

Sejm przyjął we czwartek 22.06.2017 r. nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje usuwanie obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników, gloryfikujących ustrój totalitarny. Jednym z głównych autorów senackiego projektu i jego sprawozdawcą przed Sejmem RP był senator Robert Mamątow.

Nowelizacja tworzy mechanizmy prawne, które pozwolą wreszcie na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli - pomików gloryfikujących ustrój totalitarny. Te kwestie porządkowała już ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dawała ona ogólną definicję propagowania komunizmu i wskazywała rozwiązania, dzięki którym z ulic polskich miast znikają definitywnie komunistyczni patroni ulic. Potrzeba było jednak rozrzerzyć zakres ustawy także o obiekty budowlane.

 – Udało się z ulicami, więc postanowiliśmy postawić kropkę nad i – mówi senator PiS Robert Mamątow.

Obecna nowelizacja wprowadza przepis, który określa katalog obiektów budowlanych niezgodnych z ustawą. Dotyczy to m.in. budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pomników, obelisków, popiersi, płyt i tablic pamiątkowych, napisów i znaków, kopców, kolumn, rzeźb, posągów.

Autorzy projektu postanowili doprecyzować przepisy już obowiązującej ustawy. Komunistycznych patronów mają stracić m.in. szkoły, przedszkola, szpitale i instytucje kultury, a także osiedla

Ustawa przewiduje, że pomniki będą usuwać wojewodowie po konsultacjach z IPN. Z rygoru ustawy mają być wyłączone obiekty niewystawione na widok publiczny oraz znajdujące się na cmentarzach. Warunkiem wydania decyzji będzie, podobnie jak w przypadku nazw ulic, pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej. Organem odwoławczym w tych sprawach będzie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa ten pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Wystąpienie senatora Roberta Mamątowa przed Sejmem RP 

 

 


powrót